Contact

Bạn có thể liên hệ bằng cách gửi qua form dưới đây hoặc gửi email về tinhdung1034@gmail.com

Thi Kệ

KỆ NHẪN BA LA MẬT
Một nhẫn không tìm sân hận
Hai nhẫn không giận làm càn
Ba nhẫn tính nết không sân
Bốn nhẫn không tranh giành thắng
Năm nhẫn chẳng thốt một lời
Sáu nhẫn quên đời vui thú