Contact

Bạn có thể liên hệ bằng cách gửi qua form dưới đây hoặc gửi email về tinhdung1034@gmail.com

Giới thiệu

Đàm Linh Thất là nơi chia sẻ các bài viết của TG Minh Thạnh theo tinh thần và thực tập Phật giáo.

TG Minh Thạnh - Nhà nghiên cứu Phật học ứng dụng

Thi Kệ

ĐẢNH LỄ
Năm vóc reo xuống đất
Đại địa thật dịu hiền
Tiếp xúc với tổ tiên
Nơi đâu cũng là thiền